1. Ši Privatumo politika reglamentuoja internetinės svetainės (toliau – www.sveikatingumogidas.lt) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi www.sveikatingumogidas.lt tvarko Jūsų asmens duomenis.

3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

4. Naudotis www.sveikatingumogidas.lt paslaugomis gali:

  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

5. www.sveikatingumogidas.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

  • apdorotume Jūsų paslaugų užsakymus;
  • išrašytume finansinius dokumentus;
  • išpręstume problemas, susijusias su paslaugų teikimu;
  • įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registracijos svetainėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

7. www.sveikatingumogidas.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

8. www.sveikatingumogidas.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

  • šio dokumento 5. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
  • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9, Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

10. www.sveikatingumogidas.lt turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

11. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

12. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti „Privatumo politiką“ apie tai pranešdami www.sveikatingumogidas.lt.